Schoolmaatschappelijk werk

De intern begeleider kan in overleg met de ouders een kind aanmelden voor schoolmaatschappelijk werk. Ouders en leerlingen kunnen ook zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Schoolmaatschappelijk werkster op De Romte is Jacoba v.d. Kooi.

Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening, aanwezig op school, welke erop gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Zij vervult een brugfunctie tussen kind, ouders, school en (jeugd-)zorginstellingen en richt zich op het kind bij wie de ontwikkeling stagneert. De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op die situatie. Enerzijds zijn dit de ouders en verzorgers, anderzijds zijn dat bijvoorbeeld leerkrachten en de (jeugd-)hulpverlening.

De Kerntaken van schoolmaatschappelijk werk zijn;
- signalering en preventie;

- begeleiding van leerling en ouders;
- ondersteuning aan leerkrachten;
- evt. verwijzen naar en coördineren van de hulpverlening.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij het gebiedsteam van onze gemeente.
Telefoon: (0518) 45 23 46.
E-mail: info@gebiedsteammenameradiel.nl

U kunt ook contact opnemen met onze intern begeleider.