Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, worden wel eens fouten gemaakt. Dat is op scholen niet anders. Ouders zijn welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken en samen naar een goede oplossing te zoeken. U kunt uw vragen, problemen, klachten over onderwijs, de aanpak van uw kinderen of andere zaken ook voorleggen aan de directeur. Deze zal het probleem met alle betrokkenen bespreken en zoeken naar een oplossing. Een open gesprek geeft vaak duidelijkheid. Mocht een gesprek geen oplossing bieden voor de juiste afhandeling van uw klacht, dan kent de school een formele klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure kunt u direct bij de school opvragen of het bestuur.

Klachtenregeling elan onderwijsgroep

Indien meningsverschillen over schoolzaken niet in onderling overleg kunnen worden afgehandeld, kan een klacht worden ingediend. Voor de zorgvuldige behandeling van klachten is door het bestuur een klachtenregeling vastgesteld. Deze ligt voor een ieder ter inzage op elke school van de Elan Onderwijsgroep.

De interne klachtenprocedure is gebaseerd op de modelregeling die door landelijke belangenorganisaties is aangereikt. Het uitgangspunt is dat klachten eerst (informeel) door de schooldirecteur worden behandeld. Als geen oplossing wordt gevonden kan daarna een formele klacht aan de directeur-bestuurder van Elan Onderwijsgroep worden voorgelegd. Deze verzamelt de nodige informatie op basis van hoor en wederhoor, wint zo nodig extern advies in en neemt vervolgens een beslissing. Daarna behoort voor de klagers eventueel nog een gang naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) tot de mogelijkheden.