Werkwijze

We vergaren kennis en vaardigheden die relevant zijn voor een toekomstig functioneren in een continu veranderende maatschappij:

· Goed kunnen lezen en rekenen is uitermate belangrijk om later goed te kunnen functioneren. Leren lezen opent nieuwe werelden en stelt je in staat om je nieuwe kennis eigen te maken, maar ook om in contact te komen en te blijven met anderen. Rekenen stimuleert het abstract denken en logisch redeneren waar je binnen veel beroepen je voordeel mee kan doen. Rekenen en taal vormen dan ook de basis van ons onderwijs;
· We zijn een Sociaal sterke school wat betekent dat kinderen zich gehoord en gezien voelen. Met deze aanpak dragen wij bij aan sociale kinderen en zorgen wij voor meer rust op school. Daardoor blijft er meer tijd over voor onderwijs.  
· We zetten ICT in ten behoeve van het leren, leren leerlingen om te gaan met digitale middelen en betrekken hun bij de toepassing en inzet van digitale media. Wij geven de leerlingen de 21e eeuwse vaardigheden mee die zij nodig hebben in deze snel veranderende maatschappij
· We geven leerlingen het gevoel dat ze belangrijk zijn, inclusief het inspelen op verschillen tussen leerlingen. Tijdens de instructie differentiëren we waar nodig. Dit betekent dat sommige leerlingen mogen beginnen zonder instructie en andere kinderen extra en/of aanvullende instructie krijgen. Op deze manier komen we tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen en vergroten we de kans dat alle leerlingen succeservaringen opdoen. We betrekken de kinderen zelf in hun eigen ontwikkeling op school. In gesprek met de leerkracht geven de kinderen zelf aan waar zij nog moeite mee hebben en waar ze nog aan willen werken.

We laten leerlingen hun talenten ontdekken, uitbouwen en etaleren zodat ze trots kunnen zijn op zichzelf, het gevoel krijgen dat ze ertoe doen en vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen:

· Ieder kind heeft zijn/haar eigen talenten en mag daar trots op zijn. We bieden leerlingen een omgeving waarin ze hun talenten kunnen ontdekken, verder kunnen uitbouwen en laten zien.
· In de klas hebben de kinderen de mogelijkheid om met levelwerk aan de slag te gaan. Dit is een methode voor kinderen die meer aan kunnen dan het basisaanbod. Van kinderen die die aan kunnen verwachten wij dat ze hier mee aan de slag gaan en van kinderen die de uitdaging aan willen gaan blijft het vrijblijvend, maar stimuleren wij het wel.

We bieden leerlingen een plezierige leeromgeving, waardoor ze gemotiveerd zijn en blijven voor het leren:

· In onze instructie proberen we de leerlingen zoveel mogelijk actief te betrekken door ze hardop te laten denken, waar mogelijk zaken te demonstreren of te laten demonstreren, ze te laten samenwerken, elkaar iets uitleggen, etc.
· Leren doe je niet alleen maar door te luisteren, maar ook door te doen, met elkaar te overleggen, te experimenteren, etc. We variëren dan ook zoveel mogelijk in werkvormen, zodat leerlingen zoveel mogelijk verschillende leerervaringen opdoen